domingo, 28 de enero de 2018

Nova reunió amb el Conseller d'Educació Martí March

El passat 24 de gener la nova AMIPA ens vàrem reunir de nou amb el Conseller d'Educació Martí March. 

Ens han passat una foto:


La reunió es desenvolupà en un ambient molt cordial malgrat que la nostra presidenta va insistir en fermesa reivindicant les necessitats que encara manquen al nostre Centre.

Ens asseguraren que seleccionaven amb molt de compte els alumnes que  cada any comencen al col·legi.

Aquesta és la carta que li vàrem entregar, que vàrem analitzar amb ells punt per punt i que vàrem passar pel registre de la Conselleria:Palma de Mallorca,  24 de gener de 2018


AMIPA CEE SON FERRIOL
Avinguda del Cid 581
Palma de Mallorca – 07198
Tlf. 971 42 71 27
ceesonferriol_amipa@hotmail

A l’atenció del Conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears
Sr. Martí March i Cerdà

Benvolgut Sr Martí March
Des de l'AMIPA del Centre d'Educació Especial Son Ferriol ens dirigim a vostè per exposar-li les necessitats i mancances que afecten la nostra escola i per tant als nostres fills.
Abans d’això volem agrair a la Conselleria que vostè dirigeix que en els darrers dos anys s’hagin dut a terme una sèrie de reformes que han millorat l’habitabilitat dels espais i algunes mancances importants: la reparació del sostre, la nova aula de TVA i els dos banys adaptats.  Tot això, juntament amb el fet de que l’Ajuntament hagi pintat recentment el centre, ha fet recobrar a tot l’edifici un aspecte molt més digne després de 30 anys de la seva inauguració.
Però el CEE Son Ferriol , l'Únic Centre Públic d'Educació Especial, continua essent una escola amb moltes carències que volem exposar-li seguidament:
1) En serveis oferits:
  • El centre necessita un menjador. Com a altres escoles públiques un menjador al centre afavoriria a molts nins i moltes famílies, i milloraria la conciliació d’horaris escolars- familiars. Considerant les característiques dels nostres fills, també seria un espai més d’educació en hàbits, aprenentatge i autonomia. Per part d’aquesta AMIPA permetria implementar alguna activitat extraescolar, fent que els nostres alumnes gaudissin també d'aquestes activitats com ho fan altres nins.
2) En pressupost del centre:
§  El centre necessita millorar el seu pressupost. Tot i que als darrers dos anys hi ha hagut un augment del pressupost, recordi que venim d’una època de gran desinversió  i que el pressupost actual és molt similar al que teníem al 2011 quan el centre tenia 68 alumnes, i ara en canvi superem els 80. Per tant, amb l’augment d’alumnat i professorat, demanem que el pressupost  s’ajusti a les necessitats actuals, i com a mínim calculem que s’hauria d’arribar als 20.000€. 
·         Pensi que amb més alumnes i professors canvia la metodologia, s’inicien nous projectes i noves formes de fer que requereixen més recursos materials sobretot fungibles. Recordi que un alumnat amb menys nivell curricular demanda més material manipulable, i especialitzat, que sol ser més car que un llibre de text ordinari.
·         Pensi que amb pressupost es podrien millorar els espais del centre, tenir més material per psicomotricitat o instruments d’educació física o de jocs.
·         Podriem millorar l´ús de tabletes digitals com a eina d’aprenentatge i estimulació cognitiva
·         Podríem millorar el material pels grups de Transició a la vida adulta, un programa que demanda molta inversió. Recordi que la metodologia de TVA està basada  al 100% en tallers i  aprenentatges funcionals per a la vida diària i això provoca despeses constants. Especialment si tenim present que el centre té ara 5 grups de TAVA  (un més que anys enrere)
3) En plantilla docent:
§  La plantilla docent del nostre centre pateix un greuge comparatiu respecte a la dels centres concertats d'educació especial.
Segons el BOIB 13.5.2008, Ordre de la Conselleria d’Educació i  Cultura de Maig de 2008, per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats, diu que en el programa d’EE Transició a la vida adulta, s’adjudiquen 50 hores de professorat per grup, el que equival a 2 professionals, un tutor i una professora de taller per grup.
El nostre centre té 5 grups de TVA i no es donen aquestes condicions.
En altre àmbit docent, de cara al curs que ve el centre tindrà dos places definitives de Pedagogia terapèutica i d’Audició i Llenguatge. No vol dir que ens aumentarà la plantilla sinó que seràn dos places definitives al centre, que podràn ser ocupades per funcionaris que vulguin concursar al trasllat.
4) En infraestructures:

  • Els banys comunitaris i sobretot les dutxes necessiten ser arreglats i adaptats: s'embossen, les dutxes requereixen mampares separadores i agafadors, el sòl no és antilliscant i ja hem tingut alumnes que han caigut. Els inodors estàn torts, són baixos i en espais estrets. Pensi en el que representa el bany pels nostres fills, no és només una mida higiènica sinó un moment més del seu aprenentatge.
  • Les taquilles dels vestuaris de les dutxes: del tot malmeses, sense portes, inutilitzables pels nins. Uns nins que necessiten entendre la importància de guardar i d'ordenar les seves coses: higiene i ordre són dos conceptes que van plegats.
  • Reducció al mínim de les barreres arquitectòniques: en aquest moment són sobretot exteriors on els arbres aixequen voreres i són un perill pels nins, molts dels quals ja tenen dificultats psicomotrius. També ens fa falta una rampa d’accés al pati.
  • S'ha de revisar la instal·lació elèctrica i la potència contractada. Quan arriba l'hivern, salten els diferencials diàriament a la que es posa en marxa un o dos radiadors elèctrics. Això impedeix posar la calefacció adequada a les dutxes, de sòtils altíssims, o mantenir els termos en funcionament per assegurar l'aigua calenta. A més falten endolls en molts de llocs, propi d’un edifici de disseny antic
  • S'ha de revisar i impermeabilitzar el pou negre. Quan plou s'ha de buidar quasi cada 1 o 2 setmanes (i arriben a ser fins a 5 camions en cada buidada). Si està molt ple pugen males olors per les aigüeres, i a més ja se sap que el pou negre filtra al pou d'aigua contigu, el que pot significar un potencial i greu problema de salut.

     5) En millorar l’accessibilitat dels alumnes amb discapacitat a centres d’educació especial:
Com a pares i mares amb fills o filles al CEE Son Ferriol ens sentim tots uns afortunats. Però no podem passar sense deixar constància que molts dels nostres fills varen patir greus dificultats a les escoles ordinàries abans d’entrar a aquest centre i que altres alumnes no poden accedir a ell per manca de places.
Moltes famílies compartim el sentiment i l’experiència de què la inclusió real no existeix, especialment quan s’acaba l’Educació Primària.
Preguem al Sr Conseller que valori crear més escoles d’educació especial, o considerar si el mateix CEE Son Ferriol, millorant molt el seu pressupost, plantilla docent i infraestructures, podria tenir aules noves per acollir més alumnes.

     6) En millorar la visibilitat dels nostres alumnes i el nostre centre
    Tot el que es faci en aquest sentit redundarà en benefici dels nostres fills, les seves necessitats i el       seu futur.
   El món i la societat han fet esforços per apropar-se a altres discapacitats com la sensorial o motora,     però la intel·lectual o  psíquica encara són estranyes a la immensa majoria de gent, sobretot per             aquells que tenen un major grau de discapacitat i són poc autònoms o tenen problemes conductuals.
    Preocupats pel present i el futur dels nostres fills proposem aquestes mides.
§  .Fer visible el nostre centre davant la UIB: que la UIB faci també convenis de col.laboració amb la nostra escola, com ho fa amb convenis del tipus “Seràs uib” amb les escoles ordinàries. És important que els alumnes universitaris,  futurs mestres d’educació especial o pedagogs o psicòlegs, coneguin la nostra escola i facin rotacions per ella.

§  Millorar l’assessorament a pares i docents,

§  Millorar l’oferta de programes formatius bàsics adaptats a alumnes d’educació especial que puguin accedir a ells, per una millor inserció social i laboral dels nostres fillsLi expressem per endavant el nostre agraïment per la seva atenció i perquè pugui fer possible les necessitats del CEE Son Ferriol


La Junta de  l'AMIPA del CEE Son Ferriol


Ana Espino,  Presidenta
Domingo Riutord , Vicepresident
Martí Andreu, Secretari
I els Vocals: Pilar Burgos, Maria Torres, Soufane Oulkadi i Guiem Mateu


AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
Mòbil de contacte. 649.79.83.84 (Ana Espino)

 "