viernes, 15 de noviembre de 2019

Cartes enviades a 4 diaris: AraBalears, DM, UH i El Mundo

INCAPAÇOS D'ATENDRE SA DISCAPACITAT
En uns dies de promeses i intencions, es pares i mares des Centre d'educació especial de Son Ferriol feim públic que s'equip d'Atenció a sa Diversitat i sa Conselleria no atén correctament an es nostros fills i filles amb discapacitat.

Es nostro centre té més de 80 alumnes (de 12 a 21 anys) amb necessitats educatives especials. L'any passat estrenam es curs amb sa retirada d'una ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu), figura crucial per fomentar sa seva autonomia. Recuperada pes gener, en aquest nou curs vivim amb desconcert com s'equip de diversitat ha reduït sa contractació de dues ATE, sa dedicació parcial de sa qual els impedeix acompanyar es nostros fills durant es transport escolar o en es menjador.

No hi ha cap criteri tècnic que justifiqui aquest vaivé de recursos de ATE en centres on hagin alumnes amb dificultats d'autonomia. Només podem constatar amb aquestes decisions que sa Conselleria se mostra reiteradament incapaç per atendre sa diversitat.
Es pares des CEE Són Ferriol hem sofrit ses faltes de s'inclusió escolar. Ara mos preocupa s'autonomia i s'inclusió social des nostros fills, i sa seva passa pes CEE Són Ferriol marcarà es seu desplegament i sa seva destinació en etapa adulta. No volem que tornin a esser ignorats, despreciats o aparcats.
Sr Conseller, li demanam que complesqui ses seves promeses públiques de Maig d'enguany de seguir invertint en es nostro centre, s'únic centre públic d'educació especial a sa nostra comunitat.
AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
ceesonferriol_amipa@hotmail.com 

 Cartas enviadas a 4 diarios: AraBalears, DM, UH y El Mundo

 INCAPACES DE ATENDER LA DISCAPACIDAD


En unos días de promesas e intenciones, los padres y madres del Centro de educación especial de Son Ferriol hacemos público que el equipo de Atención a la Diversidad y la Consellería no atiende correctamente a nuestros hijos e hijas con discapacidad.
 Nuestro centro tiene más de 80 alumnos (de 12 a 21 años) con necesidades educativas especiales. El año pasado estrenamos el curso con la retirada de una ATE (Auxiliar Técnico Educativo), figura crucial para fomentar su autonomía. Recuperada en enero, en este nuevo curso vivimos con desconcierto como el equipo de diversidad ha reducido la contratación de dos ATEs, cuya dedicación parcial les impide acompañar a nuestros hijos durante el transporte escolar o en el comedor.
 No hay ningún criterio técnico que justifique este vaivén de recursos de ATE en  centros donde hayan alumnos con dificultades de autonomía. Solo podemos constatar con estas decisiones que la Consellería se muestra reiteradamente incapaz para atender la diversidad.
Los padres del CEE Son Ferriol hemos sufrido las carencias de la inclusión escolar. Ahora nos preocupa la autonomía y la inclusión social de nuestros hijos, y su paso por el CEE Son Ferriol va a marcar su desarrollo y su destino en etapa adulta. No queremos que vuelvan a ser ignorados, despreciados o aparcados.
Sr Conseller, le pedimos que cumpla sus promesas públicas de Mayo de este año de seguir invirtiendo en nuestro centro, el único centro público de educación especial en nuestra comunidad.

AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
ceesonferriol_amipa@hotmail.com