viernes, 15 de noviembre de 2019

Cartes enviades a 4 diaris: AraBalears, DM, UH i El Mundo

INCAPAÇOS D'ATENDRE SA DISCAPACITAT
En uns dies de promeses i intencions, es pares i mares des Centre d'educació especial de Son Ferriol feim públic que s'equip d'Atenció a sa Diversitat i sa Conselleria no atén correctament an es nostros fills i filles amb discapacitat.

Es nostro centre té més de 80 alumnes (de 12 a 21 anys) amb necessitats educatives especials. L'any passat estrenam es curs amb sa retirada d'una ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu), figura crucial per fomentar sa seva autonomia. Recuperada pes gener, en aquest nou curs vivim amb desconcert com s'equip de diversitat ha reduït sa contractació de dues ATE, sa dedicació parcial de sa qual els impedeix acompanyar es nostros fills durant es transport escolar o en es menjador.

No hi ha cap criteri tècnic que justifiqui aquest vaivé de recursos de ATE en centres on hagin alumnes amb dificultats d'autonomia. Només podem constatar amb aquestes decisions que sa Conselleria se mostra reiteradament incapaç per atendre sa diversitat.
Es pares des CEE Són Ferriol hem sofrit ses faltes de s'inclusió escolar. Ara mos preocupa s'autonomia i s'inclusió social des nostros fills, i sa seva passa pes CEE Són Ferriol marcarà es seu desplegament i sa seva destinació en etapa adulta. No volem que tornin a esser ignorats, despreciats o aparcats.
Sr Conseller, li demanam que complesqui ses seves promeses públiques de Maig d'enguany de seguir invertint en es nostro centre, s'únic centre públic d'educació especial a sa nostra comunitat.
AMIPA  CEE  SON  FERRIOL
Avinguda  Del  Cid  581
Tlf.  971 42 71 27  
ceesonferriol_amipa@hotmail.com 

No hay comentarios:

Publicar un comentario