viernes, 19 de diciembre de 2014

Reunió amb els representants de l'Ajuntament de Palma

El passat dinou de desembre de 2014 va tenir lloc a Son Pacs la reunió entre els representants de l’AMIPA, el director de l’escola i els representants de l’Ajuntament de Palma. Això és un petit resum del més important de la reunió:
• Es va llegir i entregar als representants de l’Ajuntament el manifest preparat per l’AMIPA amb els assumptes que requereixen solucions més urgents al nostre col·legi, per la seva gravetat.
• S’aclariren les responsabilitats i competències de l'Ajuntament de Palma i les de la Conselleria D'Educació.
• A raó d’una pregunta feta pel director de l’escola relacionada amb la bomba de sondeig del pou ens informen que, en cas d’ espenyar-se i a causa de la problemàtica existent, no donarien ordre d'arreglar-la.
• La representació de l'Ajuntament de Palma, es va comprometre a informar l'AMIPA de l‘evolució dels assumptes tractats que siguin competència seva.

lunes, 15 de diciembre de 2014

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2013-14

1) COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA :

Presidenta :              Mª Carmen Carrillo Muñoz
Vicepresidenta :      Mª Nieves Bayon Perez 
Secretari :                 Josep Miquel Valens Torrens
Tresorera :                Mª Salud Oliver Matheu
Vocal :                       Antonia Ordoñez Gallardo
Vocal :                       Mª Pilar Burgos Campaña
Vocal :                       Antonio Gonzalez Martín


2) NÚMERO DE SOCIS :     28 Socis .


3) INFORME DE GESTIÓ DE LA JUNTA :

Els principals acords presos per la Junta Directiva varen esser els següents:

jueves, 11 de diciembre de 2014

Reunió de la Junta Directiva en la que es van nomenar els nous càrrecs

En la reunió de l'11 de desembre de 2014 i després d'un acord unànime la composició de la junta directiva va quedar constituïda de la següent manera:

Presidenta :  Mª Salud Oliver Matheu

Vice-presidenta : Anna Moilanen
Secretari : Josep Miquel Valens Torrens
Tresorer : Juan Amengual Pons
Vocal : Nieves Bayon Perez
Vocal : Antonio Gonzalez Martín
Vocal : Antonia Ordoñez Gallardo
Vocal : Pilar Burgos Campaña
Vocal : Domingo Riutord Perelló
Vocal : Soufane Oulkadi El Azizi


Moltíssimes gràcies a tots per l'important esforç que esteu fent per solucionar els greus problemes del nostre Centre. Especialment a l'incansable Pep, Salut i Anna. Molt ànim a tots. 

Moments de la reunió

Gràcies a tots

Qui som

L’Associació de mares i pares del Centre Públic d'Educació Especial de Son Ferriol és una entitat sense ànim de lucre constituïda per tots els pares, mares, tutors i/o representants legals dels/de les alumnes de l’escola que de manera voluntària contribueixen pagant una quota anual.

En aquests moments estam realitzant una tasca que no ens és específicament pròpia debut a les greus mancances i deficiències del Centre.

Hem hagut d'assumir unes funcions que no ens pertanyen pel benestar dels nostres fills i tutelats, tals com entrevistes amb consellers, batles, directors generals... hem discutit amb ells de canonades d'aigua i de convenis entre els ajuntaments... hem acudit a la premsa, ràdio y televisió per denunciar l'estat del Centre... i tenim la completa seguretat que aconseguirem els nostres propòsits.

En la reunió del 14 de desembre de 2018 i després d'un acord unànime, la composició de la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent manera:

Presidenta :       Ana Espino Ibañez
Vicepresident :  Mª Dolores Martínez
Secretari :          Aurelio Sujar Abella
Tresorera :         Mª José Rodríguez
Vocal :                Mª Torres Rosselló
Vocal :                Alberto Izquierdo 
Vocal :                Mónica Romero
Vocal :                Pau Bosch


miércoles, 3 de diciembre de 2014

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Y EXTRAORDINÀRIA CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
 
Tenim el plaer de convocar a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dijous dia 11 de Desembre de 2014, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria.
L’Assemblea es celebrarà al saló d´actes de l´Escola per a tractar el següent :

ORDRE DEL DIA
1-    Lectura i aprovació, si cal, d’actes anteriors.
2-    Aprovació, si cal, de la memòria de gestió i memòria econòmica del curs 2013-14.
3-    Precs i preguntes.


Palma, el 03 de Desembre de 2014.

                                                                                              El secretari
                                                                                                 Josep Miquel Valens Torrens

   Vistiplau La Presidenta              
    Mª Carmen Carrillo Muñoz                    

                                                                              


------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Tenim el plaer de convocar a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que es celebrarà el proper dijous dia 11 de Desembre de 2014, a les 20:45 hores en primera convocatòria i a les 21:15 hores en segona convocatòria.
L’Assemblea es celebrarà al saló d´actes de l´Escola per a tractar el següent :

ORDRE DEL DIA

1- Dimissió de la Junta Directiva.
2- Presentació de candidatures i elecció de nova Junta Directiva.
3- Precs i preguntes.

Palma, el 03 de Desembre de 2014.

                                                                                              El secretari
                                                                                                 Josep Miquel Valens Torrens

   Vistiplau La Presidenta              
    Mª Carmen Carrillo Muñoz